Zespół długoterminowej opieki dla chorych wentylowanych mechanicznie

Domowa opieka nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie jest to opieka nad obłożnie chorymi z niewydolnością oddechową, wymagającymi stosowania inwazyjnej, prowadzonej przy pomocy respiratora (przez rurkę tracheotomijną) bądź nieinwazyjnej (prowadzonej przez różnorodne ustniki, maski czy kaski) ciągłej lub okresowej terapii oddechowej. Ten rodzaj opieki przeznaczony jest dla pacjentów niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii lub pobytu w zakładach opieki całodobowej, jednak wymagających stałego specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, którzy wyrażą świadomą zgodę na ten typ leczenia. W przypadku dzieci wymagana jest zgoda opiekunów prawnych.

Największą zaletą wentylacji w domu jest komfort chorego, nieporównywalny z hospitalizacją szpitalną, wpływa pozytywnie na samopoczucie i jakość życia Pacjenta.

Zespół długoterminowej opieki dla chorych wentylowanych mechanicznie w naszej placówce tworzą m.in.:

• lekarz specjalista anestezjologii
• pielęgniarki ze specjalizacją w zakresie opieki paliatywnej
• rehabilitanci

Etapy objęcia opieką dorosłych, dzieci i młodzież przez zespół długoterminowej opieki domowej dla wentylowanych mechanicznie

Domową opieką nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie mogą być objęci chorzy, którzy mają zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkoloną rodzinę (opiekunów prawnych) w zakresie obsługi aparatury medycznej i udzielania pierwszej pomocy, aby mogło być zapewnione bezpieczeństwo pacjenta podczas terapii.

Ciągłą lub okresową terapią oddechową przy pomocy respiratora, w warunkach domowych, mogą być objęci pacjenci:

 • z udokumentowanym zakończonym leczeniem przyczynowym
 • w pełni zdiagnozowani (wykonane wszelkie niezbędne badania diagnostyczne, uzasadniające rozpoznanie i potwierdzające niemożność stosowania innej formy terapii niż ciągła wentylacja)

Domowa opieka nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie jest to opieka nad obłożnie chorymi z niewydolnością oddechową, wymagającymi stosowania inwazyjnej, prowadzonej przy pomocy respiratora (przez rurkę tracheotomijną) bądź nieinwazyjnej (prowadzonej przez różnorodne ustniki, maski czy kaski) ciągłej lub okresowej terapii oddechowej. Ten rodzaj opieki przeznaczony jest dla pacjentów niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii lub pobytu w zakładach opieki całodobowej, jednak wymagających stałego specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, którzy wyrażą świadomą zgodę na ten typ leczenia. W przypadku dzieci wymagana jest zgoda opiekunów prawnych.

Aby rodzice/opiekunowie umieli prawidłowo wypełniać wszystkie zadania, które związane są z opieką powinni przejść, jeszcze w szpitalu, przed przekazaniem chorego do domu, przeszkolenie w zakresie opieki nad chorym wentylowanym mechanicznie. Opiekunowie powinni nadzwyczaj poważnie podejść do kwestii szkolenia. Muszą sobie zdać sprawę, że to na nich spoczywa główny obowiązek zapewnienia skutecznej opieki nad chorym, często bez samodzielnego oddechu. Od stopnia zaangażowania i nabytych umiejętności, zależy bezpieczeństwo chorego w domu.

Przekazanie pacjenta do domu jest możliwe dopiero w momencie, kiedy ocena umiejętności opiekunów wypadnie pozytywnie.

Opieka nad chorym wentylowanym dotyczy samego pacjenta jak również aparatury i środowiska, w którym się on znajduje. Zespół przygotowuje rodzinę na przyjecie chorego.

Opiekunowie przyjmują na siebie zadania świadomie i odpowiedzialnie. Zgodę na współpracę z proponowanym zespołem profesjonalistów wyrażają na piśmie.

Chory wentylowany nieinwazyjnie, z założenia bardziej samodzielny, wymagać może pomocy przede wszystkim przy obsłudze respiratora, zakładaniu maski czy utrzymywaniu sprzętu w czystości. Opiekunowie mogą także:

 • pomagać w wykonywaniu ćwiczeń zgodnie z zaleceniami rehabilitanta,
 • obserwować chorego, aby jak najwcześniej zauważyć wszelkie nieprawidłowości w wentylacji mechanicznej w rodzaju: nieszczelności maski, pogorszenia jakości snu, zaburzeń w wentylacji w czasie odpoczynku nocnego i snu itd.
 • pomagać w opiece nad sprzętem

Zakres opieki nad chorym wentylowanym inwazyjnie jest dużo większy i rola opiekunów jest tu kluczowa. Z racji ograniczonych możliwości ruchowych i wentylacyjnych chorzy zdani są na umiejętności i odpowiedzialność opiekunów. Zadaniem opiekunów w takich przypadkach jest:

 • wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy chorym
 • codzienny nadzór nad prawidłowością wentylacji mechanicznej, to znaczy
  - obserwacja stanu chorego i zgłaszanych przez niego dolegliwości,
  - obserwacja wszelkich nieprawidłowości wentylacji i związanych z tym objawów, mianowicie: zmiany szybkości, głębokości oddychania, zmiany koloru skóry, wystąpienia sinicy, zaczerwienienia skóry, potów, itd.
  - reagowanie na alarmy ze strony respiratora i sprzętu monitorującego, pulsoksymetra. Alarmy są najczęściej spowodowane: rozłączeniem układu respiratora, nadmierną ilością wydzieliny w drogach oddechowych i koniecznością jej odessania z rurki tracheotomijnej, zmniejszeniem drożności rurki, co w przypadku niemożności odessania zmusza do awaryjnej, pilnej wymiany rurki tracheotomijnej,
 • opieka nad sztuczną drogą oddechową, jaką jest rurka tracheotomijna:
  - odpowiednio częste odsysanie wydzieliny
  - kontrola wypełnienia balonika rurki
  -okresowe odsysanie znad rurki (ponad wypełnionym balonikiem, w tchawicy i krtani, gromadzi się ślina z ust. Niektóre rurki wyposażone są w dodatkowy przewód, za pomocą którego można tą ślinę odessać)
  - kontrola drożności rurki tracheotomijnej (jeżeli cewnik do odsysania wchodzi do rurki gładko, bez oporów, a za pomocą worka AMBU wentyluje się pacjenta lekko – oznacza to, że rurka jest drożna)
  -wymiana opatrunków wokół rurki
  -awaryjna wymiana rurki tracheotomijnej, kiedy nagle dojdzie do jej niedrożności – najczęściej na skutek zatkania wydzieliną
  - utrzymywanie porządku wokół chorego, tak aby zawsze było wiadomo, gdzie znajduje się sprzęt do odsysania, wentylacji awaryjnej, itp. W sytuacji krytycznej można wtedy zająć się chorym, a nie rozpaczliwie poszukiwać sprzętu

Zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie, wyposaża świadczeniobiorców w niezbędny sprzęt (respirator z filtrami i zestawem do podłączenia, ssak, pulsoksymetr, aparat ambu, rurki tracheotomijne, cewniki, itp.), jego zadaniem jest również stworzenie chorym i ich najbliższym poczucia bezpieczeństwa poprzez zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przez 24h na dobę we wszystkie dni w tygodniu.

Rodzina otrzymuje informacje o świadczeniach gwarantowanych realizowanych przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie, które obejmują:

 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarza, pielęgniarkę oraz fizjoterapeutę;
 • badania diagnostyczne umożliwiające właściwą terapię oddechową w warunkach domowych, w szczególności:
  -badania obrazowe, w tym RTG i USG - w pełnym zakresie
  -badanie potencjałów wywołanych
  -badania równowagi kwasowo-zasadowej krwi w pełnym zakresie

Jak również informację, iż podstawą do objęcia opieką pacjenta wentylowanego mechanicznie w warunkach domowych jest skierowanie ze szpitala. Do skierowania należy dołączyć:

 • kartę informacyjną z leczenia szpitalnego
 • wyniki badań świadczeniobiorcy
 • kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych, wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii

Zespół długoterminowej opieki dla chorych wentylowanych mechanicznie w naszej placówce tworzą:

 • lekarz specjalista anestezjologii
 • pielęgniarka ze specjalizacją w zakresie opieki paliatywnej
 • mgr rehabilitacji
 • pracownik socjalny/psycholog/konsultant

Wizyty w domu pacjenta w początkowej fazie są częstsze oraz stały kontakt telefoniczny. W chwili opanowania umiejętności prawidłowej obserwacji i pielęgnacji wizyta lekarska wystarcza 1x w tygodniu oraz stały kontakt telefoniczny. Wizyty pielęgniarskie nie mniej niż 2x w tygodniu oraz nie mniej niż 2 x w tygodniu rehabilitant. Pracownik socjalny psycholog okresowo w zależności od potrzeby.

Maksymalna częstotliwość i ogólna liczba wizyt domowych jest ustalana indywidualnie przez lekarza prowadzącego/ kierującego zespołem terapeutycznym.

Więcej informacji...

W celu uzyskania szczegółów oferty naszej poradni prosimy o kontakt

Warunki przyjęcia chorego wentylowanego mechanicznie do domu

Domową opieką nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie mogą być objęci chorzy, którzy mają zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkoloną rodzinę (opiekunów prawnych) w zakresie obsługi aparatury medycznej i udzielania pierwszej pomocy, aby mogło być zapewnione bezpieczeństwo pacjenta podczas terapii.

Ciągłą lub okresową terapią oddechową przy pomocy respiratora, w warunkach domowych, mogą być objęci pacjenci:

• z udokumentowanym zakończonym leczeniem przyczynowym
• w pełni zdiagnozowani (wykonane wszelkie niezbędne badania diagnostyczne, uzasadniające rozpoznanie i potwierdzające niemożność stosowania innej formy terapii niż ciągła wentylacja)

Jaki rodzaj świadczeń otrzymuje chory wentylowany mechanicznie w warunkach domowych?

Pakiet świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie obejmuje:

• świadczenia lekarskie i pielęgniarskie w zakresie wentylacji domowej
• świadczenia rehabilitacyjne
• zapewnienie realizacji badań diagnostycznych umożliwiających właściwą terapię oddechową w warunkach domowych


Istnieje możliwość objęcia chorego opieką
w ramach kontraktu z NFZ.