Idea MED Sp. z o.o. w Niepołomicach realizuje projekt (grant) pn. „Opieka domowa na terenach wiejskich powiatu wielickiego”. Grant jest realizowany na podstawie umowy NR 6/GRANT/SKAL/2022 zawartej ze Stowarzyszeniem Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku w ramach Projektu grantowego: Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego w partnerstwie 1. Lider: Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku, Partner 1: Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza z siedzibą w Michałowie, Partner 2: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie.

Celem projektu jest wdrażanie skalowanej innowacji „opieka domowa na terenach wiejskich”. Projekt zakłada opiekę nad 10 dorosłymi osobami chorymi, zamieszkującymi tereny wiejskie, chorującymi na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby, w przypadku których nie jest prowadzone leczenie przyczynowe, wymagające opieki. W ramach projektu przewidujemy także wsparcie dla otoczenia osób chorych (np. przeszkolenie członków ich rodzin) oraz organizację wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej dla chorych i ich rodzin.

Rezultatami projektu mają być:
1) Objęcie usługami opieki domowej 10 dorosłych osób przewlekle chorych z terenów wiejskich powiatu wielickiego skorzysta z usług opieki domowej.
2) Opracowanie 10 indywidualnych planów usług dla dorosłych osób przewlekle chorych
3) Przeszkolenie w opiece nad chorym 10 dorosłych osób z otoczenia chorych
4) Włączenie do opieki nad chorymi 4 opiekunów.
5) Włączenie do opieki nad chorymi i ich rodzinami 4 wolontariuszy
6) Zaangażowanie w realizację projektu 3 instytucji/organizacji lokalnych

W projekcie przewidujemy objęcie opieką chorych i ich rodzin przez zespół specjalistów, tj. zespół opieki domowej (m. in. lekarz, pielęgniarka, psycholog, fizjoterapeuta, dietetyk, logopeda, opiekunowie, pracownik socjalny), stałe monitorowanie potrzeb chorych i dostosowywanie zapewnianych usług do potrzeb naszych podopiecznych.
Wartość projektu: 100 000 zł (w całości finansowany z funduszy europejskich). Projekt będzie realizowany do sierpnia 2023 r.